>
.: داوران

سركار خانم مهناز ذاکری ( دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی )

جناب آقاي مرتضی قدیمی ( دانشگاه تهران )

جناب آقاي Mohsen Jahanmiri ( Shiraz University of Technology )

جناب آقاي محمد شفیعی دهج ( دانشگاه ولی عصر (عج) )

جناب آقاي علیرضا دوست محمودی ( دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده هوافضا )

جناب آقاي مسعود ابراهیمی ( دانشگاه تربیت مدرس )

جناب آقاي امیر حسین آدمی ( دانشگاه صنعتی مالک اشتر )
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر