.: ساختار سازمانی همایش  >  کمیته مالی

 
آقای حمیدرضا سعادت