صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

در دهه های اخير تحولات در عرصه هوافضا به يکی از مهمترين عوامل فناورانه در راهبردهای جهاني تبديل شده است. اين مهم به طور قابل توجهي در اسناد بالا دستي کشور ما مورد توجه قرار گرفته و برنامه ريزی هدف مندی در اين زمينه صورت پذيرفته است. از آنجا که مهمترين رويداد هوافضايی در کشور، سالانه در قالب کنفرانس انجمن هوافضای ايران برگزار مي گردد، دانشکده مهندسي هوافضای دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي دگر بار افتخار دارد در راستای رشد و ارتقاي فعاليت هاي اين حوزه مهم کشور با استعانت از پرودگار متعال، شانزدهمين کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ايران را ميزباني نمايد.
دراين راستا اميد است با مشارکت تمامی پژوهشگران دانشگاهها، صنايع و مراکز تحقيقاتی که نقش مؤثری در ارتقای فعاليتهای هوافضايی کشور دارند گام جديدی در جهت پيشبرد علم و دانش و پيشرفت صنعتي کشور عزيز جمهوری اسلامي ايران برداشته شود.
بدينوسيله از کليه صاحبنظران و علاقه مندان دعوت مي شود تا نتايج تحقيقات و دستاوردهای جديد و اصيل خود را در هريک از زمينه هاي معرفي شده از طريق پايگاه اينترنتي کنفرانس ارسال فرمايند.