صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

محور آیرودینامیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

1

دکتر رضا خاکی

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

2

دکتر حامد علی‌صادقی آرانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

3

دکتر مانی فتحعلی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

4

دکتر سیدمحمدحسین کریمیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

5

دکتر محمود مانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

6

دکتر مسعود میرزایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

7

دکتر امیر نجات

دانشگاه تهران

محور پیشرانش

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

8

دکتر رضا ابراهیمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

9

دکتر فتح اله امی

دانشگاه تربیت مدرس

10

دکتر جاماسب پیرکندی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

11

دکتر محمدمهدی جعفری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

دکتر مازیار شفائی روشنی

دانشگاه تهران

13

دکتر حسن کریمی مزرعه شاهی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

14

دکتر حسین مهدوی مقدم

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محور دینامیک پرواز و کنترل

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

15

دکتر فرشاد پازوکی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

16

دکتر سیدحمید جلالی نائینی

دانشگاه تربیت مدرس

17

دکتر عبدالمجید خوشنود

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

18

دکتر جعفر روشنی‌یان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

19

دکتر مهدی مرتضوی بک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

20

دکتر محمدرضا نوابی

دانشگاه شهید بهشتی

21

دکتر امیرعلی نیک‌خواه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محور سازه های هوافضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

22

دکتر سعید ایرانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

23

دکتر حسن حدادپور

دانشگاه صنعتی شریف

24

دکتر مهناز ذاکری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

25

دکتر علیرضا ستوده

دانشگاه صنعتی شیراز

26

دکتر محمد همایون صدر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

27

دکتر محمود مهرداد شکریه

دانشگاه علم و صنعت ایران

28

دکتر علی مظفری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

29

دکتر مجتبی فرخ

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محور علوم و فناوری فضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

30

دکتر نیما اسدیان

دانشگاه صنعتی شریف

31

مهندس محمدحسن انتظاری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

32

دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

33

دکتر مهدی فکور ثقیه

دانشگاه تهران

34

دکتر مهران میرشمس

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

35

دکتر ابوالقاسم نقاش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

36

دکتر محمدرضا نوابی

دانشگاه شهید بهشتی

محور مدیریت صنایع هوافضایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/سازمان

37

دکتر عباس ابراهیمی

دانشگاه صنعتی شریف

38

دکتر علیرضا باصحبت نوین زاده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

39

دکتر جهانگیر جدی

سازمان صنایع هوافضا

40

دکتر سعید شاخصی

پژوهشگاه فضایی ایران

41

دکتر اصغر فرشباف

دانشکده‌ی صنعت هواپیمایی کشوری

42

دکتر کریم مظاهری

دانشگاه صنعتی شریف